Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op deze pagina wordt de privacy verklaring aan van HOBBIT IMAGING solutions weergegeven.

Algemeen

Wanneer u ter verkrijging van informatie van HOBBIT gegevens over u zelf of over uw bedrijf verstrekt aan HOBBIT dan worden deze gegevens door of namens HOBBIT opgeslagen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte gegevens is:
HOBBIT IMAGING SOLUTIONS
Lemelerberg 25
2402 ZN Alphen aan den Rijn

Doel gegevensregistratie

Verstrekte gegevens worden door HOBBIT gebruikt om de communicatie met degene die de gegevens heeft verstrekt soepel en efficiënt te laten verlopen. De gegevens worden ook gebruik om de verstrekker op hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en gerichte aanbiedingen te doen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekte gegevens worden zonder toestemming van degen die ze verstrekt heeft niet aan andere partijen beschikbaar gesteld.
Het is denkbaar dat HOBBIT verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. HOBBIT zal in dergelijke gevallen alleen de gegevens verstrekken waarom expliciet gevraagd wordt en bovendien zal dat alleen geschieden als zij daartoe op grond van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Beveiliging gegevens en vrijwaring

HOBBIT respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle verstrekte gegevens worden opgeslagen in bestanden die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van HOBBIT. HOBBIT spant zich in haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van technische en organisatorische maatregelen. HOBBIT is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan HOBBIT.

Inzage en correctie gegevens

Desgewenst geven wij de verstrekker van gegevens een overzicht van de gegevens die wij van hem/haar hebben vastgelegd en zullen wij correcties aanbrengen indien dat gewenst is. Een verstrekker van gegevens kan aangeven dat zijn gegevens niet gebruikt mogen worden om informatie toe te zenden.

Wijziging van deze Privacy verklaring

HOBBIT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee